Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIELABEL, MAATWERKADVIES EN PUNTENTELLING

Versie 02 augustus 2014 Pagina ‐1 van 3‐
De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten
voor het leveren van energielabels, maatwerkadviezen en puntentellingen door Label-snel. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OPDRACHT
1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard.
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de levering. Onder
opdrachtnemer wordt Label-snel verstaan.
1.3. Onder een opdracht wordt verstaan: Het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van
een energielabel en/of een advies voor het verbeteren van een energieprestatiecertificaat en/of een
maatwerkadvies en/of een puntentelling .
1.4. Onder een energielabel wordt verstaan: Het op verkoop‐ en verhuurmomenten verplicht
gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit
Energieprestatie Gebouwen (BEG).
1.5. Onder een maatwerkadvies wordt verstaan: Een vrijwillig advies‐op‐maat rapport, uitgebreider
dan het energielabel, dat kan worden opgesteld voor een woning, met inbegrip van
gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en
terugverdientijden. Met het rapport wordt een eenvoudig rapport bedoeld, hetgeen geen inhoudelijk
inzicht beoogt te geven omtrent de technische staat van de installaties en/of het gebouw.
1.6. Onder een puntentelling wordt verstaan: Een advies huurprijs afgegeven op basis van de
hoeveelheid punten die verkregen kunnen worden volgens de Nederlandse Woonbond.

ARTIKEL 2. TARIEVEN, BETALING EN LEVERING
2.1. Alle bedragen vermeld in de aanbieding en opdracht zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.2. Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden
door middel van een storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.
2.3. Indien een object alleen een advies voor verbetering van het energieprestatiecertificaat dient te
krijgen en de opdrachtgever het object niet wil afmelden in het landelijk systeem, zal de
betalingsverplichting, na opname van het object, blijven bestaan.
2.4. Levering van het energielabel en of advies en of maatwerkadvies en of puntentelling zal over het
algemeen binnen 5 werkdagen na opname van het object geschieden.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1. Voor het opstellen van het energielabel en/of het maatwerkadvies zal een EPA‐opnemer of EPA‐
adviseur de woning opnemen. Onder EPA‐opnemer of –adviseur wordt een specifiek opgeleid
persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan.
3.2. De opdrachtnemer zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.
Bij de opname van de woning dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen
persoon aanwezig te zijn.
3.3. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke
opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever
behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De
informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht.
3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.5. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraag doordat de opdrachtgever zijn in artikel 3.3
genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet
voldoet aan het in artikel 3.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor
rekening van de opdrachtgever.
3.6. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met
betrekking tot het energielabel aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden verstrekt ten
behoeve van monitoring.
3.7. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep‐online.nl/ en is dus
openbaar inzichtelijk.
3.8. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de certificatie instelling mogelijk een controle‐
onderzoek zal uitvoeren en dat het energielabel ongeldig wordt als de opdrachtgever daar niet aan
meewerkt.
3.9. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is de opdracht
voltooid.

ARTIKEL 4. OVERMACHT
4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de
opdracht, indien een van de partijen daartoe verhindert is als gevolg van overmacht. Ziekte van de
opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.
4.2. In geval van overmacht spannen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zich in (in onderling
overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden.
4.3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen in geval van verhindering door overmacht elkaar
onverwijld informeren.
4.4. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de
opdrachtnemer opgeschort en hebben beide partijen het recht om de opdracht te beëindigen.
4.5. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben geen recht op een vergoeding van een situatie
ontstaan door overmacht.

ARTIKEL 5. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
5.1. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met
wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van de opdrachtnemer respectievelijk
opdrachtgever.
5.2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt (anders dan een in artikel 5.1. vermelde situaties),
voordat de woning is opgenomen, is opdrachtgever 50% van het bedrag vermeld op de opdracht
verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het
totaalbedrag van de opdracht.
6.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst
en gemiste besparingen is uitgesloten.
6.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke
verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor
zover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever
aansprakelijk is.

ARTIKEL 7. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
7.1. Label-snel is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door
Label-snel gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf
dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever
binnen die termijn schriftelijk aan Label-snel te kennen geeft tegen de wijziging
bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden
tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet
langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt
de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene
Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
8.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
8.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend
voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht anders
voorschrijven.

ARTIKEL 9. VERTROUWELIJKHEID
9.1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Label-snel niet bevoegd
aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke
aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de
middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.